Biết thể tích của 1 hình lập phương là 259,2 cm3.Tìm cạnh của …

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Biết thể tích của 1 hình lập phương là 259,2 cm3.Tìm cạnh của …, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Biết thể tích của 1 hình lập phương là 259,2 cm3.Tìm cạnh của hình lập phương đó.

-Cạnh của hình lập phương đó là:

\(\sqrt[3]{259,2}\approx6,38\left(cm\right)\)

Cho hình lập phương A có cạnh dài gấp 2 lần cạnh hình lập phương B. Biết thể tích hình lập phương A là 259,2 cm3. Tính thể tích hình lập phương B.

Vì hình lập phương A có cạnh dài gấp 2 lần hình lập phương B

nên \(V_A=8\cdot V_B\)

Thể tích hình B là:

\(\dfrac{259.2}{8}=32.4\left(cm^3\right)\)

Cho hình lập phương A có cạnh dài gấp 2 lần cạnh hình lập phương B. Biết thể tích hình lập phương A là 259,2 cm3. Tính thể tích hình lập phương B.

Gọi độ dài cạnh hình lập phương B là a

=>Độ dài cạnh hình lập phương A là 2a

\(V_A=\left(2a\right)^3=8a^3=259.2cm^3\)

=>\(a\simeq3\left(cm\right)\)

\(V_B=3^3=27\left(cm^3\right)\)

hình lập phương có thể tích là 27 cm3 thì

cạnh của hình phương đó là : ......................................

diện tích xung quanh của hình lập phương đó là ; ................................................

diện tích toàn phần của hình lập phương đó là ; ........................................

mik cần bài này gấp

cạnh của hình phương đó là : .............3cm.........................

diện tích xung quanh của hình lập phương đó là ; ......................................12cm2..........

diện tích toàn phần của hình lập phương đó là ; ..........................18cm2..............

Tìm diện tích toàn phần của hình lập phương biết thể tích của hình lập phương đó là 27 cm3

=> Cạnh hình lập phương là : 3 cm ( vì 27 = 3 x 3 x 3 )

Diện tích toàn phần là :

3 x 3 x 6 = 54 ( cm2 )

Đ/S : 54 cm2 .

canh la 3 cm

vay dien h toan phan la

3x3x6=54 cm3

tk nha

biết thể tích của hình lập phương bằng 27 cm3 . hãy tnh21 dện tích toàn phần cùa hình lập phương đó .

hướng dẫn : có thể tìm độ dài cạnh của hình lập phương bằng cách thử lần lượt với các số đo 1cm, 2cm, ....

cạnh của hình lập phương đó là 3 cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

3 x 3 x 6 = 54 ( cm2 ).

54 cm2.

chúc bạn thành công trong học tập

Cạnh của hình lập phương đó là 3 cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

3 . 3 . 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

1 hình lập phương có cạnh là 3 cm3. Tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích của hình lập phương đó

SXQ là 3x3x4=36cm2 STP là 3x3x6=54 cm2

thể tích hình là 3x3x3=27 cm3

Diện tích xung quanh hình lập phương là ;

3 x 3 x 4 = 24 ( cm3 )

Diện tích toàn phần hình lập phương là ;

3 x 3 x 6 = 36 ( cm3 )

Đ/S ;

có 64 hình lập phương nhỏ , 1 hình có thể tích là 27 cm3 , xếp 64 hình đó thành 1 hình lớn . Hỏi cạnh của hình lập phương lớn đó là bao nhiêu ?

C1 :Vì 27 = 3 x 3 x 3 nên cạnh của 1 HLP nhỏ là 3cm

Vì 64 = 4 x 4 x 4 nên độ dài mỗi cạnh sẽ là 4 HLP nhỏ

Vậy cạnh của HLP lớn đó là: 3 x 4 = 12 ( cm )

Đ/S:...

C2: Thể tích HLP lớn đó là: 27 x 64 = 1728 (cm3)

Vì 1728 = 12 x 12 x 12 nên cạnh của HLP đó là 12cm

Đ/S: .......

cho hình lập phương A có cạnh dài gấp cạnh hình lập phương B . biết thể tích hình lập phương A là 259,2 m³ . tính thể tích hình lập phương B .

Tính thể tích của hình lập phương biết hình lập phương đó có diện tích toàn phần lớn hơn diện tích xung quanh là 162cm2. Thể tích của hình lập phương là: ........cm3.

Diện tích 1 mặt là:

162 : ( 6 - 4 ) = 81 ( cm2 )

Vậy cạnh của hình lập phương là 9cm ( vì 9 x 9 = 81 cm2 )

Thể tích của hình lập phương là:

9 x 9 x 9 = 729 ( cm3 )

Đ/S: 729cm3

chac la 726 m3

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Biết thể tích của 1 hình lập phương là 259,2 cm3.Tìm cạnh của …, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về tìm 50 thể tích của hình lập phương . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Biết thể tích của 1 hình lập phương  là 259,2 cm3.Tìm cạnh của hình lập phương đó.