1. Sao mặt dài ra vậy Doug?

Why the long face, Doug?

2. Vì bóng chiều tà đang ngả dài ra!”

For the shadows of evening are getting longer!”

3. Tóc mai mọc dài ra đẹp đó nha.

Since we got separated.

4. Cổ có thể vươn dài ra hoặc thụt sâu vào trong mai.

He will die of chagrin in December.

5. Khi được trải dài ra, nó trở thành một hình ảnh biểu tượng.

When that's all spread out, it becomes an iconic image.

6. Danh sách này cứ dài ra mãi, những người này thiệt tình, phải không?

These lists, they go on and on and on, all these people, right?

7. Bọn chúng xúi giục công nhân của tôi nằm dài ra cầu nguyện cho độc lập.

They got my Mexes laying around just praying for independence.

8. Phalanx Macedonia tạo thành bức tường khiên khó hơn nhiều, nhưng giáo dài ra đã bù đắp việc đó.

The Macedonian phalanx was much less able to form a shield wall, but the lengthened spears would have compensated for this.

9. Đề nghị ban đầu của Jack Northrop là một kiểu thân máy bay dài giữa hai cụm động cơ kéo dài ra phía sau các cánh đuôi.

Jack Northrop's first proposal was a long fuselage gondola between two engine nacelles and tail booms.

10. Phần "exotesta" có thể chứa một hoặc nhiều dãy tế bào được kéo dài ra và giống như một hàng rào (ví dụ như của họ Đậu (Fabaceae)).

The exotesta may consist of one or more rows of cells that are elongated and pallisade like (e.g. Fabaceae), hence 'palisade exotesta'.

11. Cô hầu như không quay lại trước khi Gregor đã kéo mình ra khỏi chiếc ghế dài, kéo dài ra, và để cho cơ thể của mình mở rộng.

She had hardly turned around before Gregor had already dragged himself out from the couch, stretched out, and let his body expand.

12. " Tôi nghĩ rằng thịt của tôi sẽ được khá chấp nhận được mạnh mẽ, trong trường hợp như vậy ", Phineas, kéo dài ra một đôi cánh tay như cánh buồm của một cối xay gió.

" I think my flesh would be pretty tolerable strong, in such a case, " said Phineas, stretching out a pair of arms like the sails of a windmill.

13. Khi dõi theo bóng chiếc gondola xa dần, có lẽ trong phút chốc, bạn thầm nghĩ có bao giờ nàng thiên nga ấy ngoái chiếc cổ thon dài ra sau để chải bộ lông mượt mà!

As your eyes follow the gondola into the distance, you may wonder, perhaps for a moment, if the swan will turn back its long neck and smooth down some ruffled feathers.

14. Rhododendron spinuliferum trồng thích hợp nhất ở đất chua có độ pH 4–6 chỗ có bóng râm với đất có chất hữu cơ đáng kể, mặc dù bóng râm thái quá sẽ dẫn đến ít hoa và cây dài ra.

In cultivation, Rhododendron spinuliferum grows best in acidic soils of pH 4–6 with a shady aspect and significant organic material in the soil, although excess shade will result in few flowers and leggy habit.

15. Fowler thấy rằng bàn chân và chân của dromaeosaurs gần giống nhất với những con đại bàng và diều hâu, đặc biệt là chúng đều có một móng vuốt thứ hai dài ra và một phạm vi tương tự của chuyển động chân.

Fowler found that the feet and legs of dromaeosaurids most closely resemble those of eagles and hawks, especially in terms of having an enlarged second claw and a similar range of grasping motion.

16. Khi con trai Đức vua tiến đến gần hàng rào gai nhọn , chàng thấy chẳng có gì ngoài những bông hoa lớn , đẹp và mọc vươn dài ra và chúng để chàng băng qua mà không gây thương tích rồi lập tức chúng đóng lại như một cái hàng rào vậy .

When the king 's son came near to the thorn hedge , it was nothing but large and beautiful flowers , which parted from each other of their own accord , and let him pass unhurt , then they closed again behind him like a hedge .

17. Cho đến khoảng năm 130, nhà thiên văn Ptolemy, chịu ảnh hưởng của Hipparchus và người Babylon, đã ký hiệu cho số 0 bằng hình của thùng chứa trống không (hình dạng tròn có đầu gạch dài ra) (1) trong hệ cơ số 60, các số khác thì sử dụng hệ thống số Hy Lạp.

By 130 AD, Ptolemy, influenced by Hipparchus and the Babylonians, was using a symbol for 0 (a small circle with a long overbar) within a sexagesimal numeral system otherwise using alphabetic Greek numerals.

Designed and built with all the love in the world by the vDict team

Currently v2021.03.0