Cách hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế - Ketoan.vn

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Cách hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế - Ketoan.vn, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Để hạch toán lợi nhuận sau thuế chắc chắn kế toán sẽ phải sử dụng đến tài khoản 421. Vậy nguyên tắc kế toán cũng như cách hạch toán tài khoản 421 này như thế nào? Hãy cùng ketoan.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tài khoản 421 là một tài khoản kế toán được dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.


Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo sự rõ ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính hiện hành

Kế toán cần hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh từng năm tài chính, đồng thời theo dõi chi tiết từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).

Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện dẫn đến phải điều chỉnh số dư đầu năm phần lợi nhuận chưa phân chia thì kế toán phải điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng Cân đối kế toán theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” và Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ (bất lợi thương mại hay còn gọi là lợi thế thương mại âm). Trường hợp mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính của riêng công ty mẹ và nếu số lợi nhuận quyết định phân phối vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ chỉ thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Đối với tất cả các doanh nghiệp, khi phân phối lợi nhuận cần cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của doanh nghiệp, như:

Đối với cổ tức ưu đãi phải trả: Doanh nghiệp phải loại khoản cổ tức ưu đãi phải trả theo bản chất của cổ phiếu ưu đãi và nguyên tắc:

Kế toán phải theo dõi trong hệ thống quản trị nội bộ số lỗ tính thuế và số lỗ không tính thuế, trong đó:

Khi chuyển lỗ theo quy định của pháp luật, kế toán chỉ được chuyển phần lỗ tính thuế làm căn cứ giảm trừ số thuế phải nộp trong tương lai.


Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2, bao gồm:

Kết cấu của tài khoản 421 gồm 3 phần: bên Nợ, bên Có và số dư bên Nợ/Có. Nội dung phản ánh cụ thể của mỗi phần chi tiết như sau:

Tài khoản 421 có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

Trường hợp lãi, ghi:

Trường hợp lỗ, ghi:

Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, ghi:

Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận, ghi:

Trường hợp doanh nghiệp quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu, tức là phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, kế toán ghi:


Khi doanh nghiệp trích quỹ từ phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp, kế toán ghi:

Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, ghi:

Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi), ghi:

Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ), ghi:

Đối với các khoản nợ vay Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã quá hạn nhưng do doanh nghiệp bị lỗ, không còn vốn nhà nước, không thanh toán được, doanh nghiệp phải làm các thủ tục, hồ sơ đề nghị khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi có quyết định xoá nợ lãi vay, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 3385 – Phải trả về cổ phần hoá.

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nợ TK 3385 – Phải trả về cổ phần hóa

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần, kế toán chuyển toàn bộ số dư Có (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Xem thêm:

Các tài khoản kế toán “lưỡng tính”

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Lời kết :Nguyên tắc kế toán cũng như cách hạch toán tài khoản 421 này như thế nào? Hãy cùng ketoan.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.