Câu 1. Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankan là: A.

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Câu 1. Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankan là: A., nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

HOC24

Lớp học

Môn học

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Câu 1. Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankan là:

A. CnH2n+2 (n≥1). B. CnH2n-2 (n≥2). C. CnH2n (n≥2). D. CnH2n-6 (n≥6).

Câu 2. Số đồng phân của ankan có chứa 10 nguyên tử hidro là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3. Khi nhiệt phân CH3COONa với vôi tôi xút thì thu được sản phẩm là chất khí là:A. N2. B. H2. C. CO2. D. CH4.

Câu 4. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan.

Câu 5. Ankan không tham gia loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng cộng. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cháy. D. Phản ứng tách.

Câu 6. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 C. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

B. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Câu 7. Hidrocacbon no là

A. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

B. hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.

D. hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.

Câu 8. Ankan không tham gia loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng cộng B. Phản ứng thế C. Phản ứng cháy D. Phản ứng tách

Câu 9. Hợp chất sau đây có bao nhiêu nguyên tử cacbon bậc I? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10. Cho phản ứng sau: Al4C3 + H2O → A + B. Các chất A, B lần lượt là:

A. CH4, Al2O3 B. C2H2, Al(OH)3 C. C2H6, Al(OH)3 D. CH4, Al(OH)3

Câu 11. Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 360C), hexan (sôi ở 690C), heptan (sôi ở 980C), octan (sôi ở 1260C), nonan (sôi ở 1510C). Có thể tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp bằng cách nào sau đây?

A. Chưng cất lôi cuốn hơi nước B. Chưng cất phân đoạn

C. Chưng cất áp suất thấp D. Chưng cất thường

Câu 12. Cho các câu sau:

(a) Hidrocacbon no là hidrocacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn

(b) Ankan là hidrocacbon no, mạch cacbon không vòng.

(c) Hidrocacbon no là hợp chất trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hidro.

(d) Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon.

Những câu đúng là:

A. (a), (b), (d) B. (a), (c), (d)

C. (a), (b), (c) D. (a), (b), (c), (d)

Câu 13. Ứng với CTPT C4H10 có bao nhiêu đồng phân ankan? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 14. Hỗn hợp khí gas dùng ở gia đình là các ankan nào sau đây? A. metan, propan. B. etan, propan.

C. propan,butan. D. butan, pentan

Câu 1. Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankan là:

A. CnH2n+2 (n≥1). B. CnH2n-2 (n≥2). C. CnH2n (n≥2). D. CnH2n-6 (n≥6).

Câu 2. Số đồng phân của ankan có chứa 10 nguyên tử hidro là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3. Khi nhiệt phân CH3COONa với vôi tôi xút thì thu được sản phẩm là chất khí là:A. N2. B. H2. C. CO2. D. CH4.

Câu 4. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan.

Câu 5. Ankan không tham gia loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng cộng. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cháy. D. Phản ứng tách.

Câu 6. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 C. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

B. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Câu 7. Hidrocacbon no là

A. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

B. hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.

D. hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.

Câu 8. Ankan không tham gia loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng cộng B. Phản ứng thế C. Phản ứng cháy D. Phản ứng tách

Câu 9. Hợp chất sau đây có bao nhiêu nguyên tử cacbon bậc I? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10. Cho phản ứng sau: Al4C3 + H2O → A + B. Các chất A, B lần lượt là:

A. CH4, Al2O3 B. C2H2, Al(OH)3 C. C2H6, Al(OH)3 D. CH4, Al(OH)3

P/s :Al4C3 +12 H2O --> 4Al(OH)3 + 3CH4

Câu 11. Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 360C), hexan (sôi ở 690C), heptan (sôi ở 980C), octan (sôi ở 1260C), nonan (sôi ở 1510C). Có thể tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp bằng cách nào sau đây?

A. Chưng cất lôi cuốn hơi nước B. Chưng cất phân đoạn

C. Chưng cất áp suất thấp D. Chưng cất thường

P/s :Vì các chất có nhiệt độ sôi khác nhau ta dùng phương pháp chưng cất phân đoạn

Câu 12. Cho các câu sau:

(a) Hidrocacbon no là hidrocacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn

(b) Ankan là hidrocacbon no, mạch cacbon không vòng.

(c) Hidrocacbon no là hợp chất trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hidro.

(d) Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon.

Những câu đúng là:

A. (a), (b), (d) B. (a), (c), (d)

C. (a), (b), (c) D. (a), (b), (c), (d)

Câu 13. Ứng với CTPT C4H10 có bao nhiêu đồng phân ankan? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

P/s : C4H10 có 2 đồng phân CH3-CH2-CH2-CH3 và CH3-CH(CH3)-CH3

Câu 14. Hỗn hợp khí gas dùng ở gia đình là các ankan nào sau đây? A. metan, propan. B. etan, propan.

C. propan,butan. D. butan, pentan

P/s : Khí ga gồm các loại ankan thể khí là metan và propan

1. Phần trăm khối lượng C trong phân tử của Ankan Y là 83,33%. Công thức phân tử của Y là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12

2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hidro cacbon thu được 2,24 lít khí CO2 đktc và 2,7g H2O. Tính Thể tích Oxi đã tham gia phản ứng cháy

3. Đốt hỗn hợp X gồm 2 ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2g CO2 và 12,6g H2O. Tìm CTPT của 2 ankan

Cầu mọi người giúp ạ

Câu 3: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được một sản phẩm thế monoclo duy nhất.

A. Xác định CTCT và danh pháp IUPAC của ankan đó.

B. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

Câu 4: xác định CTPT của ankan trong các trường hợp sau:

A) Một an kan X có 16 H.

B) Ankan A có chứa % C =80% về khối lượng.

Câu 5: Đốt cháy hết 11,52 gam hỗn hợp gồm 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 17,472 lít khí CO2 (đktc). Xác định CTPT và % khối lượng 2 ankan đó trong hỗn hợp.

1) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ankan X thu được 35,2 gam CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là:

A. 16,2 B. 10,2 C. 10,15 D. 18

2) Đốt cháy hoàn toàn m gam một ankan X thu được 1,76 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 3. B. 9. C. 15. D. 0,58

3) Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Giá trị của V là:

A. 5,60. B. 6,72. C. 4,48. D. 26,88

4) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp metan, etan, propan thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị m là:

A. 3. B. 9. C. 7,2. D. 2

Giải giúp em với ạ

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ankan X , Y ( X < Y ) liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được sản phẩm cháy gồm 1,53g nước và 1,344 lít CO2 (đktc)

a/ Xác định công thức phân tử 2 ankan

b/ Tính % theo khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp A

c/ Cho Y tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:2 thì thu được bao nhiêu dẫn xuất điclo ? Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

Đốt cháy 11,2g hai ankan liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 57,2g CO2.

1. Tìm CTPT của mỗi ankan

2. Lấy 19,2g hh trên đem dehidro hóa thì sau phản ứng thu đc bao nhiêu g sản phẩm

Nung nóng 1 mol butan (xúctácthíchhợp), giả sử chỉ xảy ra phản ứng cracking sau:

C4H10-> CH4 + C3H6 Sau phản ứng, thu được 0,4 mol metan. Hiệu suất phản ứng cracking là?

Câu 4 Viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho butan phản ứng với : a/ clo theo tỉ lệ 1 : 1

b/ Tách 1 phân tử H 2 c/ Crăcking

d/ Đốt cháy Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 29 gam một ankan thu được 88 gam CO 2 . a/ Xác định CTPT, viết CTCT các đồng phân, gọi tên. b/ Tính thể tích không khí (đkc) cần để đốt cháy hết 5,8 gam ankan này. Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một ankan thu được 10,8 gam H 2 O a/ Xác định CTPT, viết CTCT các đồng phân, gọi tên.

Câu 1:

Đốt 2,24 lít ở (đktc) hỗn hợp 2 ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 6,3g nước. Tìm công thức của 2 ankan

Câu 2:

Tỉ khối của hỗn hợp metan và propan đối với NO là 1. Thành phần phần trăm thể tích của các khí metan và propan trong hỗn hợp tương ứng là bao nhiêu?

1/ Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thấy cần 7,48 lít O2 ở (đktc) và thu được 5,4g nước. Tìm công thức phân tử của A.

2/ Đốt V lít hỗn hợp khí X ở (đktc) gồm metan,etan và butan sản phẩm dẫn qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy bình 1 tăng 7,2g bình 2 tăng 13,2g. Tính giá trị của V

3/ Một hỗn hợp gồm 2 ankan đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 24,8g chiếm thể tích 11,2 lít ở (đktc). Thành phần % thể tích của 2 ankan là bao nhiêu

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Câu 1. Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankan là: A., mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về công thức cnh2n-2 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Câu 1. Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankan là: A. CnH2n+2 (n≥1). B. CnH2n-2 (n≥2)....