Công thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng …

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Công thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng …, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Công thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng đẳng

A. Anken

B. Ankadien

C. Ankin

D. Cả ankin và ankadien

Quảng cáo

Đáp án : C

Để trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 200

B. 150

C. 50

D.100

Đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu được 34,5 gam hỗn hợp rắn Y gồm các oxit kim loại. Để hòa tan hết hỗn hợp Y cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl. Khối lượng hỗn hợp X là

A. 31,3g

B. 24,9g

C. 21,7g

D. 28,1g

Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m là

A. 2,0

B. 4,0

C. 6,0

D. 8,0

Hòa tan 13,7 gam Ba kim loại vào 100ml dung dịch CuSO4 1M được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,3

B. 33,1.

C. 6,4

D. 9,8

Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etilenglicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3- điol. Số chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Ca và Sr.

B. Be và Mg.

C. Mg và Ca.

D. Sr và Ba.

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Gọi 084 283 45 85

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại Vietjack

Hãy chọn chính xác nhé!

Hoặc

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Công thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng …, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về công thức cnh2n-2 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Công thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng đẳng A. Anken B. Ankadien C. Ankin D. Cả ankin và ankadien