Công thức chung của anken là CnH2n+2... - vietjack.online

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Công thức chung của anken là CnH2n+2... - vietjack.online, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Công thức chung của anken là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1)

B. CnH2n (n ≥2)

C. CnH2n–2 (n ≥2)

D. CnH2n–2 (n ≥3)

Đáp án B

Cho phản ứng: CH ≡ C − CH3 + AgNO3 + NH3 → X↓ + NH4NO3. X là

Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metylbutan tác dụng với clo (tỉ lệ 1 : 1) là

Chất nào sau đây luôn thuộc dãy đồng đẳng anken?

Tên thay thế của CH3 - CH(CH3) - CH = CH2 là

Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng:

Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là

Số đồng phân anken ứng với công thức phân tử C4H8 là

Hỗn hợp X gồm hai anken là chất khí ở điều kiện thường. Hiđrat hóa X thu được hỗn hợp Y gồm bốn ancol (không có ancol bậc III). Anken trong X là

Cho các chất sau: but – 2- en; propen; etan; propin. Chất có đồng phân hình học là

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

Chất nào sau đây không có phản ứng cộng H2 (Ni, to)?

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Đồng phân hình học của cis-but-2-en là

Cho các chất sau : metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là

Số đồng phân cấu tạo anken ứng với công thức phân tử C4H8 là

Liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon tạo nên do:

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân hình học

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Số liên kết σ (xích ma) có trong mỗi phân tử: CH≡CH; CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2 lần lượt là:

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phone: 084 283 4585

Email: [email protected]

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Công thức chung của anken là CnH2n+2... - vietjack.online, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về công thức cnh2n-2 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Công thức chung của anken là