Công thức tổng quát của ankin là A. CnH2n-2 (n=2)...

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Công thức tổng quát của ankin là A. CnH2n-2 (n=2)..., nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Hãy chọn chính xác nhé!

Công thức tổng quát của ankin là

A. CnH2n-2( n=2)

B. CnH2n+2 ( n >1) .

C. CnH2n

D. CnH2n-2( n = 3).

Đáp án đúng là: A

Công thức tổng quát của ankin là: CnH2n-2( n = 2).

Ví dụ: C2H2, C3H4, ...

(3 điểm)

Cho 14 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Cho 1/2 lượng hỗn hợp X tác dụng với dung dịch brom thu được m gam kết tủa trắng của 2,4,6- tribromphenol. Tính m.

c) Khi cho 28 gam hỗn hợp X trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được anđehit Y tương ứng. Cho 50 gam dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3(đủ) thu được a gam Ag kết tủa. Tính nồng độ phần trăm của Y trong dung dịch đã dùng và tính giá trị a.

Cho hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 tham gia phản ứng là 24 gam. Thể tích khí etilen (ở đktc) có trong hỗn hợp đầu là

Anken X có công thức cấu tạo CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Dùng dung dịch nước Br2 làm thuốc thử có thể phân biệt:

Cho 14 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Cho 1/2 lượng hỗn hợp X tác dụng với dung dịch brom thu được m gam kết tủa trắng của 2,4,6- tribromphenol. Tính m?

c) Khi cho 28 gam hỗn hợp X trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được anđehit Y tương ứng. Cho 50 gam dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3( đủ) thu được a gam Ag kết tủa. Tính nồng độ phần trăm của Y trong dung dịch và tính giá trị a?

(2 điểm)

CH3COONaCH4C2H2C2H4C2H5OH

(2 điểm)

CH3COONaCH4C2H2C2H4C2H5OH

Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X gồm S, FeS và FeS2trong dung dịch HNO3, đặc nóng, dư thu được 0,48 mol NO2(là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2dư, lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam hỗn hợp rắn Z. Giá trị của m là

Cho dung dịch các chất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2 . Ở điều kiện thường khi trộn từng cặp 2 chất với nhau. Số cặp chất xảy ra phản ứng là

Hòa tan hết hỗn hợp 3 kim loại Al, Zn, Mg trong dung dịch HNO3loãng vừa đủ, thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan (trong đó O chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan nói trên với khối lượng không đối, thu được 19,2 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất giá trị nào sau đây?

Cho các phát biểu sau:

(1) NH3là chất khí có mùi khai và tan nhiều trong nước.

(2) Tất cả các muối amoni đều tan trong nước và bền nhiệt.

(3) Trong công nghiệp, N2được điều chế bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khi lỏng.

(4) Dung dịch HNO3đặc phản ứng với tất cả các kim loại.

Số phát biểu đúng là

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trộn 70ml dung dịch HCl 0,12M với 30ml dung dịch Ba(OH)20,10M thu được dung dịch A. pH của dung dịch A là

Cho dung dịch KOH đến dự vào 50 ml (NH4)2SO41M, đun nóng nhẹ. Sau phản ứng thu được thể tích khí thoát ra (đktc) là

Cho 2,8 gam N2, tác dụng với 0,8 gam H2, biết hiệu suất phản ứng đạt 20%. Thể tích khí NH3thu được sau phản ứng (đktc) là

Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein. Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phone: 084 283 4585

Email: [email protected]

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Công thức tổng quát của ankin là A. CnH2n-2 (n=2)..., mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về công thức cnh2n-2 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Công thức tổng quát của ankin là