dài

long

phim dài quá the film is too long

phòng này dài bao nhiêu? - phòng này dài 12 mét how long is this room? - it's 12 metres long

dài

* adj

long

chiều dài: the length. lenghthy

nói dài hơi: to speak lenghthily

dài

long; to last (time)