Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421)

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. Trường hợp tài khoản 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (Mã số 421a)

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” trên Bảng cân đối kế toán quý là số dư Có của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” cộng với số dư Có chi tiết của Tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay”, chi tiết số lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo. Trường hợp tài khoản 4211, 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước” trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”. Trường hợp tài khoản 4211, 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (Mã số 421b)

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối phát sinh trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” trên Bảng cân đối kế toán quý là số dư Có của tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay”, chi tiết số lợi nhuận phát sinh trong quý báo cáo. Trường hợp tài khoản 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có của tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay”. Trường hợp tài khoản 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 422)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản”.

i) Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự án); Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại thời điểm báo cáo. Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432.

+ Nguồn kinh phí (Mã số 431)

Chỉ tiêu này phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp nhưng chưa sử dụng hết, hoặc số chi sự nghiệp, dự án lớn hơn nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có của tài khoản 461 “Nguồn kinh phí sự nghiệp” với số dư Nợ tài khoản 161 “Chi sự nghiệp”. Trường hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Mã số 432)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 466 “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ”.

k) Tổng cộng nguồn vốn (Mã số 440)

Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400.

Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản Mã số 270” = Chỉ tiêu “Tổng cộng Nguồn vốn Mã số 440”

———-oOo———-


Danh mục tài khoản >>

Quy định chung >>


Tài khoản 112 >>

Tài khoản 113 >>

Tài khoản 121 >>

Tài khoản 128 >>

Tài khoản 131 >>

Tài khoản 133 >>

Tài khoản 136 >>

Tài khoản 138 >>

Tài khoản 141 >>

Nguyên tắc kế toán 1.1 >>

Tài khoản 151 >>

Tài khoản 152 >>

Tài khoản 153 >>

Tài khoản 154 >>

Tài khoản 155 >>

Tài khoản 156>>

Tài khoản 157>>

Tài khoản 158>>

Tài khoản 161>>

Tài khoản 171>>


Tài khoản 211 >>

Tài khoản 212 >>

Tài khoản 213 >>

Tài khoản 214 >>

Tài khoản 217 >>

Nguyên tắc kế toán 2.2 >>

Tài khoản 221 >>

Tài khoản 222 >>

Tài khoản 228>>

Hợp đồng hợp tác kinh doanh >>

Tài khoản 229 >>

Tài khoản 241 >>

Tài khoản 242 >>

Tài khoản 243 >>

Tài khoản 244>>


Tài khoản 331 >>

Tài khoản 333 >>

Tài khoản 334 >>

Tài khoản 335 >>

Tài khoản 336 >>

Tài khoản 337 >>

Tài khoản 338 >>

Tài khoản 341 >>

Tài khoản 343 >>

Tài khoản 344 >>

Tài khoản 347 >>

Tài khoản 352 >>

Tài khoản 353 >>

Tài khoản 356 >>

Tài khoản 357 >>


Tài khoản 411 >>

Tài khoản 412 >>

Tài khoản 413 >>

Tài khoản 414 >>

Tài khoản 417 >>

Tài khoản 418 >>

Tài khoản 419 >>

Tài khoản 421 >>

Tài khoản 441 >>

Tài khoản 461 >>

Tài khoản 466 >>


Tài khoản 511 >>

Tài khoản 515 >>

Tài khoản 521 >>


Tài khoản 611 >>

Tài khoản 621 >>

Tài khoản 622 >>

Tài khoản 623 >>

Tài khoản 627 >>

Tài khoản 631 >>

Tài khoản 632 >>

Tài khoản 635 >>

Tài khoản 641 >>

Tài khoản 642 >>


Tài khoản 811 >>

Tài khoản 821 >>

Tài khoản 911 >>


Bảng cân đối kế toán >>

Hướng dẫn lập Bảng CĐKT >>

Báo cáo kết quả HĐKD >>

Hướng dẫn lập Báo cáo KQKD >>

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ >>

Hướng dẫn lập Báo cáo LCTT >>

Thuyết minh báo cáo tài chính >>

Hướng dẫn Thuyết minh BCTC >>

Chứng từ kế toán >>

Sổ và hình thức sổ kế toán >>

Tổ chức thực hiện >>


Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt được thành lập từ năm 2003 với hoạt động chính là cung cấp Dịch vụ kế toán và Tư vấn thuế.

Tầm Nhìn Việt là lựa chọn lý tưởng của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài khi Thành lập doanh nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam.

Xem địa chỉ văn phòng

Lời kết :ĐỌC ONLINE Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán - Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - eBook thiết yếu dành cho Kế toán!