Thi Thiên 119: 9-16 - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc (Sydney)

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Thi Thiên 119: 9-16 - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc (Sydney), nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

(Thi 119:9-16) "9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. 10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. 12 Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. 13 Tôi lấy môi thuật lại các mạng lịnh miệng Chúa phán ra. 14 Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. 15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa". DẪN NHÂP. 1/ Như chúng ta đã biết: "Hiểu và làm theo lời Đức Chúa Trời" sẽ đem lại rất nhiều phước hạnh cho chúng ta. (Giô 1:8) "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước". (Thi119:1-2) "1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài". 2/ Một trong các phước hạnh mà lời Chúa đem lại đó là: Lời Đức Chúa Trời có thể giữ cho bạn trong sạch (God's Word can keep you clean). (Thi 119:9) "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. 3/ Tuy nhiên, để có thể nhận được các phước hạnh, bạn cần phải thực hiện các điều sau đây: (1) Bạn phải cẩn thận làm theo lời của Chúa (you must heed God's Word). (Thi 119:9) "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa". (2) Bạn phải giấu lời Chúa trong lòng (hide God's Word in your heart). (Thi 119:11) "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa". (3) Bạn phải vui vẻ trong lời của Chúa (you must rejoice in God's Word). (Thi 119:14) "Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm". (4) Bạn cũng phải yêu thích và suy gẫm lời của Chúa (you must also delight in it and meditate on it). (Thi 119:15-16) "15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa". (5) Sự suy gẫm שִׂיחַ [siyach] (mediate) lời Chúa cho con người bề trong của bạn cũng giống như sự tiêu hoá thức ăn cho thân thể của bạn (meditation is to your inner person what digestion is to your body). I/ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Word of God). (Thi 119:9) "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa". 1/ Một trong những nan đề có tính quyết định nhất (the most crucial problems) trong đời sống của người trẻ tuổi là: * Làm sao giữ mình trong sạch (how to keep pure). * Và câu trả lời là: Nhờ vâng theo lời Chúa một cách thực tiễn (by practical obedience to the Word of the Bible). 2/ Trong nguyên văn Hy-bá-lai có hai danh từ đều được dịch là Lời Chúa. - Danh từ אִמְרָה ['imrah] (word of God, the Torah). - Danh từ דָּבָר [dabar] (speech, word, speaking, saying). 3/ Danh từ אִמְרָה ['imrah]: Lời (Word), hoặc lời của Đức Chúa Trời (word of God). (Thi 119:11) "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa". * Danh từ אִמְרָה ['imrah]: Lời (word) hay Lời của Đức Chúa Trời (Word of God); * Hoặc đôi khi cũng được hiểu như מִצְוָה [mitsvah] (commandment): Điều răn. * Hoặc đôi khi cũng được hiểu như là kinh Tô-ra תּוֹרָה [towrah] (the Torah). * Kinh Tô-ra תּוֹרָה [towrah] (the Torah): Luật pháp (laws). Các luật lệ về hạnh kiểm mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi se trên núi Si-nai và đã được chép trong Xuất-Ê-díp-tô 20:1-17 (the divine rules of conduct given by God to Moses on Mount Sinai according to Exodous 20:1-17). (1) Trong Cựu ước, danh từ אִמְרָה ['imrah] Lời (word) hay Lời Đức Chúa Trời (Word of God) được đề cập 37 lần. Nhưng riêng trong Thi thiên 119 có đến 19 lần (Thi 119:11; 38; 50; 58; 67; 76; 82; 116; 123; 140; 148; 154; 158; 162; 170; 172). (2) Danh từ אִמְרָה ['imrah] (Word). Có các nghĩa sau: * Hành động thốt ra hoặc bày tỏ ra bằng lời nói (the act or instance of uttering). * Bài nói chuyện chính thức trước công chúng (a formal public address). * Một mệnh lệnh thiên thượng (devine command). (Thi 119:50a) "Lời Chúa làm cho tôi được sống lại". (Thi 119:148) "Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa". (Thi 119:162) "Tôi vui vẻ về lời Chúa, Khác nào kẻ tìm được mồi lớn". (Thi 119:172) "Nguyện lưỡi tôi hát xướng về lời Chúa; Vì hết thảy điều răn Chúa là công bình". (3) Đức Chúa Trời không khiến chúng ta trở nên thánh khiết: * Trái với ý nguyện chúng ta (against our will). * Hoặc không cần sự cộng tác của chúng ta (or without our cooperation). (Thi 119:11) "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa". 2/ Danh từ דָּבָר [dabar]: Lời (speech, word, speaking, saying). (Thi 119:9) "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa". (1) Trong Cựu ước danh từ דָּבָר [dabar] được đề cập đến 1439 lần. Riêng trong Thi thiên 119 có 26 lần (Thi 119:9,16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 147, 160, 161, 169, (2) Danh từ דָּבָר [dabar]: Lời. Có các nghĩa sau đây: * Lời (word). Điều được nói ra, được nhận xét hoặc trò chuyện (a thing said, a remark or conversation). * Lời trình bày (speaking). Nói lên để xác nhận về... (speak in confirmation of or with reference to). * Sự ra lịnh (commandment). (Thi 119:16-17) "16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống; Thì tôi sẽ giữ lời của Chúa". (Thi 119:81) "Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa; Song tôi trông cậy lời của Chúa". (Thi 119:89) "Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời". (Thi 119:105) "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi". (Thi 119:114) Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa". 3/ La-tinh (Latin) "sérmit -ónis": Lời nói, diễn văn (speech, discourse, sermon, saying, homily, word). * Câu cách ngôn, châm ngôn, tục ngữ (maxim, proverb, adage). * Bài nói chuyện chính thức trước cử tọa (a formal public address). * Bài thuyết trình về đạo đức (a moralising discourse). * Lời thuyết giảng về chủ đề tôn giáo hoặc đạo đức (a spoken or written discourse on a religious or moral). * Điều được nói ra, nhận xét hoặc tuyên bố (a thing said, a remark or conversation). (Lê 10:7) "Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng; vì dầu xức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se". (Phục 5:5) "Đang lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi; vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi. Ngài phán rằng". (II Sử 6:17) "Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! nguyện lời Chúa đã hứa cùng Đa-vít, tôi tớ Chúa, được ứng nghiệm". (Gióp 16:3) "Các lời hư không nầy há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì?". (Châm 30:5-6) "5 Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. 6 Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng". (Ê sai 5:24) "Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thể nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thể ấy; vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân, và khinh lời của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên". 4/ Hy-lạp (Greek) λόγος [logos] (word, saying, speech, Word / Christ). Có các nghĩa sau: (1) Lời (word). * Hành động của việc nói (the act of speaking, speech). * Điều mà người nào đó đã nói (what someone has said). * Một sắc lệnh chính thức được ban hành bởi nhà chức trách hợp pháp (an official order issued by a legal authority). * Những nguyên tắc của niềm tin tôn giáo (a principle of religious belief). * Lời thuyết giảng về chủ đề tôn giáo hoặc đạo đức (a spoken or written discourse on a religious or moral). * Các lời phán của Đức Chúa Trời (the sayings of God). * Những lời giáo huấn của Đức Chúa Trời (of the moral precepts given by God). * Lời tiên tri trong kinh Cựu ước do các Tiên tri chép (Old Testament prophecy given by the prophets). (Mat 4:4) "Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời". (Mat 7:24) "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá". (Giăng 6:68) "Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời". (Giăng 8:31) "Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta". (Rô 10:17) "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng". (Hê 4:12) "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng". (Gia 1:22) "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình". (I Phi 2:2) "thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn". (2) Ngôi lời / Đấng Christ (Word / Christ). Trong Phúc âm Giăng và các thư tín của ông cũng như trong Khải huyền, chỉ ra rằng cốt lõi của lời của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Giê su Christ (the essential Word of God, Jesus Christ), ngôi thứ Hai trong Ba ngôi Đức Chúa Trời (the second person in the Godhead). (Giăng 1:1) "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời". (Giăng 1:14) "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha". (I Giăng 1:1) "Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống". (Khải 19:13) "Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời". II/ ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA (commandment of God). (Thi 119:10) "Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa". 1/ Hy-ba-lai (Hebrew) מִצְוָה [mitsvah]: Điều răn. Có các nghĩa sau: * Mệnh lệnh của con người (commandment of man). * Điều răn của Đức Chúa Trời (the commandment of God). * Mười điều răn (the Ten Commandments). (Xuất 34:28) "Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn". (Thi 119:6) "Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn". (Thi 19:8b) "Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa...". (Thi 119:73b) "Xin hãy ban cho tôi trí hiểu, để tôi học điều răn Chúa". (Thi 119:98) "Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn". 2/ Trong Cựu ước, danh từ מִצְוָה [mitsvah]: Điều răn (commandment) được chép đến 181 lần, riêng trong Thi thiên 119 có đến 21 lần (Thi 119:6, 10, 19, 21, 32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 98, 115, 127, 131, 143, 151, 166, 172, 176). (Thi 119:10) "Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa". (Thi 119:47) "Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, Là điều răn tôi yêu mến". (Thi 119:66) "Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, Vì tôi tin các điều răn Chúa". 3/ La tinh (Latin) "commandare": Mệnh lệnh, chỉ huy, sai khiến (command). * Về ai đó có quyền ra lịnh hoặc hướng dẫn (give formal order or instructions to). * Có thẩm quyền hoặc điều khiển trên người khác (have authority or control over). (Xuất 20:6) "và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta". (Giô suê 22:5) "5 Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài". 4/ Hy-lạp (Greek) ἐντολή [entolē] (commandment, injunction): Điều răn. * Một lời khuyên hoặc mệnh lệnh có thẩm quyền (an authoritative warning or order) * Quy tắc về ứng xử (rule of conduct). * Sự hướng dẫn về đạo đức (moral instruction). * Các luật về hạnh kiểm mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi se trên núi Si-nai và được chép trong Xuất 20:1-17 (the divine rules of conduct given by God to Moses on Mount Sinai according to Exodous 20:1-17). (Mat 22:36) "Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?". (Giăng 13:34) "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy". (Giăng 14:15) "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta". (Giăng 15:10) "Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài". (Hê 9:19) "Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu tất rảy trên sách cùng trên cả dân chúng". (Khải 14:12) "Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus". 5/ Trong vấn đề thánh khiết (the matter of holiness) có sự liên kết (merging): (1) Giữa sự khát khao của con người (of human desire) (Thi 119:10a) "Tôi hết lòng tìm cầu Chúa". (2) Với sự ban năng lực của Chúa (and divine empowering). (Thi 119:10b) "Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa". III/ LUẬT LỆ CỦA CHÚA (statute of God). (Thi 119:12) "Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài". 1/ Hy-bá-lai (Hebrew) חֹק [choq] danh từ giống đực của חֻקָּה [chuqqâh]: Đạo luật, qui chế, chế độ, sắc lệnh, sắc luật, chiếu chỉ (statute, ordinance, limit). (1) Về thực chất thì cả hai từ חֹק [choq] và חֻקָּה [chuqqâh] đều có nghĩa giống như nhau (and meaning substantially the same). (2) Danh từ חֹק [choq] và חֻקָּה [chuqqâh] có các nghĩa sau: * Nhiệm vụ được quy định (prescribed task). * Số phận được định trước (prescribed portion). * Quyền hạn được chỉ định (prescribed due). * Giới hạn hoặc ranh giới được ấn định (prescribed limit, boundary). * Một bộ luật chính thức được viết thành văn bản (a written law). * Một sắc lệnh chính thức được ban hành bởi nhà cầm quyền hợp pháp (an oficial order issued by a legal authority). * Luật thiên liêng (devine law). (Xuất 29:9b) "Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lịnh định đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế". (Thi 119:5) "Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Để tôi giữ các luật lệ Chúa!". (Thi 119:26) "26 Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi; Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa". (Ê xê 5:6-7) "6 Bởi nó bạn nghịch luật lệ ta, làm đều dữ hơn các dân tộc, trái phép tắc ta hơn các nước chung quanh; vì chúng nó khinh bỏ luật lệ ta, và không bước theo phép tắc ta. 7 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Tại các ngươi là rối loạn hơn các dân tộc chung quanh, không bước theo phép tắc ta, cũng không giữ luật lệ ta; tại các ngươi cũng không làm theo luật lệ của các dân tộc chung quanh mình". 2/ La tinh (Latin) "statutum": Đạo luật (statute); do động từ "statuere": Thiết lập, tạo ra, thành lập, ấn định (set up). (Sáng 26:5) "vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta". (Xuất 15:26) "Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi". 3/ Trong Cựu ước, danh từ חֹק [choq] (statute) được chép đến 127 lần, riêng trong Thi thiên 119 có đến 23 lần (Thi 119: 5, 8, 12, 16, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80, 83, 112, 117, 118, 124, 135, 145, 155, 171). (Thi 119:8) "Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn". 4/ Bởi vì Đức Chúa Trời rất vĩ đại và giàu lòng thương xót (so great and so gracious), cho nên bản tính của những người đã được đổi mới (the renewed nature) sẽ khao khát học hỏi các luật lệ của Chúa (desires to learn His statutes), và được nắn đúc bởi các luật lệ ấy (be molded by them). (Thi 119:12) "Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài". IV/ MẠNG LỊNH CỦA CHÚA (judgment of God). (Thi 119:13) "Tôi lấy môi thuật lại các mạng lịnh miệng Chúa phán ra". 1/ Hy-bá-lai (Hebrew) מִשְׁפָּט [mishpat] (judgment, justice, ordinance): Mạng lịnh. (1) Mạng lịnh hay còn được dịch là đoán ngữ, sự đoán xét, điều ngay thẳng, lẽ phải. (Thi 119:7) "Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa". (2) Hy-bá-lai (Hebrew) מִשְׁפָּט [mishpat]: Mạng lịnh (judgment, ordinance). Có các nghĩa sau đây: * Hành động phân xử một vụ án (act of deciding a case). * Bản án, lời tuyên án (sentence, decision of judgment). * Thực thi phán quyết của toà án (execution of judgment). * Sự quyết định theo luật pháp (decision in law). * Những hướng dẫn về pháp lý (covenant directives). (Xuất 21:1) "Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự". (Xuất 24:3) "Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy". (Phục 4:1) "Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lịnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được". (Thi 1:5) "Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình". (3) Trong Cựu ước, danh từ מִשְׁפָּט [mishpat] (judgment) được chép đến 421 lần, riêng trong Thi thiên 119 chỉ có 4 lần. (Thi 119:66) "Xin hãy dạy tôi lẽ phải (judgment) và sự hiểu biết, Vì tôi tin các điều răn Chúa". (Thi 119:84) "Số các ngày kẻ tôi tớ Chúa được bao nhiêu? Chừng nào Chúa sẽ đoán xét (judgment) những kẻ bắt bớ tôi?". (Thi 119:121) "Tôi đã làm điều ngay thẳng (judgment) và công bình; Chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi". (Thi 119:149) "Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi; Hãy khiến tôi được sống tùy mạng lịnh (judgment) Ngài". 2/ La tinh (Latin) "judex judicts": Xem xét, xét đoán, đánh giá (judge). Gồm: (1) Tiền tố "jus": Luật, luật lệ, luật pháp (law). (2) Động từ (verb) "-dicus": Phát biểu, nói rõ, trình bày (speaking). (Xuất 12:12) "Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va". (Phục 1:17) "Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai; hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta thì ta sẽ nghe cho". (Phục 4:8) "Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng?". 3/ Hy-lạp (Greek) κρίσις [krisis]: Sự nhận xét, ý kiến, quyết định, phán quyết, sự xét đoán (judgment). (1) Nghĩa nguyên thủy (literal). * Chia tách, chia ra, phân ra, tách biệt, phân tích (a separating, sundering, separation) * Hành động hoặc một sự lựa chọn (the act or an instance of selecting). * Tình trạng được lựa chọn (the state of being selected). * Phiên toà (a trial, contest). (2) Nghĩa bóng (figurative). * Khả năng phê phán (the critical faculty). * Khả năng suy xét chính xác hoặc sáng suốt (good judgment or insight). * Được xem xét và trắc nghiệm các vấn đề (a judicial examination of issues). * Ý kiến hay sự quyết định được đưa ra liên quan đến bất cứ vấn đề gì (opinion or decision given concerning anything) đặc biệt liên hệ đến sự công bằng hay không công bằng hoặc đúng hay sai (esp. concerning justice and injustice, right or wrong). (Mat 10:15) "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy". (Giăng 3:18-19) "18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa". (Giăng 5:29) "ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán". (Hê 9:27) "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét". (Giu đe 1:15) "Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài". 4/ Sự vui thích sâu xa (deep delight) các kho tàng của lời Chúa, dứt khoát dẫn đến lòng khao khát chia sẻ (desire to share) cho người khác. Luật của sự sống chính là: Khi chúng ta thật sự tin điều gì đó, chúng ta muốn chuyển niềm tin ấy đi (when we really believe something, we want to pass it on). (Thi 119:13) "Tôi lấy môi thuật lại các mạng lịnh miệng Chúa phán ra". V/ CHỨNG CỚ CỦA CHÚA (testimony of God). (Thi 119:14) "Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm". (1) Hy-bá-lai (Hebrew) עֵדוּת [`eduwth] (testimony, witness): Bảng chứng, lời chứng, chứng cớ. (a) Danh từ עֵדוּת [`eduwth] là giống cái của danh từ עֵדָה [`edah] và đều có nghĩa là: Chứng cớ, sự làm chứng (testimony, witness). (b) Đây là một thuật ngữ luật pháp thuộc về hợp đồng (a covenantal) có liên quan cách đặc biệt (specifically reffering) đến các điều kiện được lập ra với Đức Chúa Trời. (Thi 119:2a) "Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài". (Thi 25:10) "Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật. Cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài". (Phục 4:45) "Nầy là chứng cớ, mạng lịnh, và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô". (c) Chứng cớ עֵדָה [`edah] (testimony) có các nghĩa sau: * Lời khai được viết ra hoặc được nói ra (an oral or written statement). * Sự tuyên bố rằng điều gì đó là đúng (declaration or statement of fact). * Mười điều răn (the Ten Commandments). (Thi 19:7b) "... Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan". (Thi 119:144) "Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, thì tôi sẽ được sống". (2) La tinh (Latin) "testimonium": Lời chứng, lời khai, bảng chứng nhận. Do danh từ "testis": Một lời bằng chứng, một lời chứng, nhân chứng, người chứng kiến, người làm chứng (a witness). * Một người nhìn thấy một vài sự kiện xảy ra và vì vậy có thể mô tả để người khác có thể biết (a person present at some event and able to give information about it). * Lời chứng, bằng chứng, sự xác nhận (testimony, evidence, confirmation). (Xuất 25:16) "Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho". (Xuất 31:18) "Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra" (3) Hy-lạp (Greek) μαρτύριον [martyrion] (testimony, witness, to be testified): Chứng, lời chứng, lời làm chứng, sự làm chứng. * Được khai ra (to be testified). * Một lời khai có tuyên thệ (a person giving sworn testimony). * Một sự cam đoan hoặc xác nhận long trọng (a solemn protest or confession). (Mat 26:59-60) "59 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. 60 Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến...". (Giăng 8:17) "Vả, có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin". (I Cô 1:6) "như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em". (II Tim 1:8) "Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành". (4) Chưa từng có người đi tìm vàng nào (prospector) hài lòng với những cục quặng vàng nhỏ của mình (his nuggets of gold) cho đến khi tìm được kho báu ẩn kín (search out the hidden wealth). Người yêu mến lời Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về đường chứng cớ Chúa như một người vui mừng trong tài nguyên rất phong phú (as one rejoices in great riches). (Thi 119:14) "Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm". (Thi 119:72) "Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi Hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc". (Thi 119: 111) "Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời; Vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi". (Thi 119:162) "Tôi vui vẻ về lời Chúa, Khác nào kẻ tìm được mồi lớn". VI/ GIỀNG MỐI CỦA CHÚA (precept of God) (Thi 119:15) "Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa". 1/ Hy-bá-lai (Hebrew) פִּקּוּדִים [piqquwd] hoặc פִּקֻּד [piqqud] (precept, statute): Lời giáo huấn. Có các nghĩa sau: * Một qui tắc về cách ứng xử (a rule of conduct). * Sự dạy bảo về đạo đức (moral instruction). * Một mệnh lệnh (a command/ writ) hoặc một sự cho phép (a warrant). (Thi 119:4) "Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy". (Thi 119:15) " Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa". (Thi 119:27) "Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giềng mối Chúa, Thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa". (Thi 119:40) "Kìa, tôi mong ước các giềng mối Chúa; Xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa". (Thi 119:45) "Tôi cũng sẽ bước đi thong dong, Vì đã tìm kiếm các giềng mối Chúa". (Thi 119:56) "Phần tôi đã được, Là vì tôi có gìn giữ các giềng mối Chúa" (Thi 119:63) "Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa". (Thi 119:69) "Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi; Tôi sẽ hết lòng gìn giữ giềng mối của Chúa". (Thi 119:78) "Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi; Song tôi sẽ suy gẫm các giềng mối Chúa". (Thi 119:87) "Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất; Nhưng tôi không lìa bỏ các giềng mối Chúa" (Thi 119:93-94) "Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, Vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. 94 Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi; Vì tôi tìm kiếm các giềng mối Chúa". 3/ La tinh (Latin) "praeceptum": Giềng mối, qui tắc (precept); do động từ "praeccipere praecept": Khuyên bảo, cảnh giác, chỉ dẫn (warn, instruct). * Chỉ thị hoặc ra lịnh (direct or command). * Thông báo cho biết về sự nguy hiểm hoặc tình huống không biết trước (inform of danger, unknown circumstances...). (Nê 9:14) "Chúa khiến cho chúng biết ngày sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se, tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn, qui tắc, và luật pháp". (Giê 35:18) "Đoạn, Giê-rê-mi nói cùng nhà người Rê-cáp rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vì các ngươi đã vâng theo mạng lịnh của tổ mình là Giô-na-đáp, đã giữ mọi lời răn dạy của người, và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi". (Đa 9:5) "chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài". 3/ Hy-lạp (Greek) διδασκαλία [didaskalia] (precepts, teaching, instruction, doctrine). có các nghĩa sau: * Lời hướng dẫn hoặc chỉ thị (instruction, direction). * Học thuyết hay lời giáo huấn (what is taught, doctrine). * Cung cấp thông tin có hệ thống cho một người (give systematic information to a person). * Bộ sách hướng dẫn (a body of instruction). * Nguyên tắc cơ bản của niềm tin thuộc về chính trị hoặc tôn giáo... (a principle of religious or political... belief). * Một nguyên tắc hoặc giáo lý, hoặc hệ thống của các giáo lý được soạn thảo bởi những người có thẩm quyền trong nhà thờ (a principle, tenet, or system of these, esp. as laid down by the authority of a Church). (Mat 15:9) "Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra". (Mác 10:5) "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho". 4/ Lời của Đức Chúa Trời cung cấp nguồn tư liệu vô tận (endless resource material) đem lại sự thỏa mãn nhất cho sự suy gẫm (for the most satisfying meditation). Nhưng điều nầy không bao giờ tách rời với sự quyết tâm (never be divorcedfrom) muốn trở thành những người làm theo lời của Đức Chúa Trời (the determination to be doers of the Word). (Thi 1:2) "Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm". (Thi 119:23) "Vua chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi; Song tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa". (Thi 119:48) "Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến, Và suy gẫm các luật lệ Chúa". (Thi 119:78) "78 Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi; Song tôi sẽ suy gẫm các giềng mối Chúa". (Thi 119:97) "Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy" (Thi 119:148) "Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa". KẾT LUẬN 1/ Để kết luận cho phân khúc thứ hai (Thi 119:9-16) Tác giả đã viết viết lên sự quyết tâm của mình đối với lời của Đức Chúa Trời. (Thi 119:15-16) "15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa". (1) Suy gẫm về các giềng mối Chúa (mediate on God's precepts). (2) Chăm xem các đường lối của Chúa (consider God's Ways). (3) Ưa thích luật lệ Chúa (delight in God's decrees / statutes). (4) Chẳng quên lời của Chúa (not neglect God's Word). 2/ Các giềng mối (precept), các đường lối (ways), các luật lệ (decrees) và các điều răn (commandments), Lời của Chúa (Word) không bao giờ là gánh nặng (burden) hoặc là sự phiền toái, khó chịu (not burdensome) cho ai vâng giữ. (I Giăng 5:3) "Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề". (1) Ai sanh bởi Đức Chúa Trời (whoever is born of God) thì sẽ ưa thích lời của Đức Chúa Trời (will delight in the Word of the Lord). (Thi 112:1) "Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài!". (Thi 119:16a) "Tôi ưa thích luật lệ Chúa". (2) Và quyết tâm luôn ghi nhớ lời Đức Chúa Trời không ngớt (determine to keep them in constant remembrance). (Thi 119:15-16) "15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa".

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Thi Thiên 119: 9-16 - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc (Sydney), mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về thi thiên 119 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Bài viết về Thi Thiên 119: 9-16 - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc (Sydney). Đang cập nhật...