Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề học php hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Một PHP script có thể sử dụng với một form HTML cho phép người dùng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script.

Thông tin trong trang phpinfo.php mô tả thư mục tạm thời mà được sử dụng cho các file được upload ở dạng upload_tmp_dir và kích thước giới hạn của các file có thể được upload được bắt đầu ở dạng upload_max_filesize. Các tham số này được thiết lập trong file cấu hình php.ini.

Tiến trình upload một file theo các bước sau:

 1. Người dùng mở trang chứa một HTML form là một text file, một nút browse và một nút submit.
 2. Người dùng nhấn nút browse và chọn một file để upload từ máy local.
 3. Đường dẫn đầy đủ đến file được chọn sẽ xuất hiện trong trường văn bản, sau đó người dùng nhấn nút Submit.
 4. File được chọn được gửi đến thư mục tạm thời trên Server.
 5. PHP script, mà được xác định như một Form Handler (trình xử lý biểu mẫu) trong thuộc tính action của form, sẽ kiểm tra xem file đã đến chưa và sau đó sao chép file này sang thư mục mong muốn.
 6. PHP script xác nhận thành công tới người dùng.

Thông thường khi ghi các file, nó là cần thiết cho cả thư mục tạm thời và thư mục đích để có quyền truy cập được thiết lập là cho phép ghi. Nếu một trong 2 được thiết lập là read-only, thì tiến trình sẽ thất bại.

Một file được upload lên có thể là file text, file ảnh hoặc bất cứ tài liệu nào.

Tạo form upload trong PHP

Dưới đây là HTML code tạo một form upload. Form này có thuộc tính method được thiết lập là post và thuộc tính enctype thiết lập là multipart/form-data.

<?php  if(isset($_FILES['image'])){   $errors= array();   $file_name = $_FILES['image']['name'];   $file_size =$_FILES['image']['size'];   $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];   $file_type=$_FILES['image']['type'];   $file_ext=strtolower(end(explode('.',$_FILES['image']['name'])));      $expensions= array("jpeg","jpg","png");      if(in_array($file_ext,$expensions)=== false){     $errors[]="Định dạng không được hỗ trợ, hãy chọn ảnh JPEG hoặc PNG.";   }      if($file_size > 2097152){     $errors[]='File phải có dung lượng tối thiểu 2 MB';   }      if(empty($errors)==true){     move_uploaded_file($file_tmp,"images/".$file_name);     echo "Thành công!";   }else{     print_r($errors);   }  }?><html>  <body>      <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">     <input type="file" name="image" />     <input type="submit"/>   </form>     </body></html> 

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Tạo upload script trong PHP

Có một biến PHP toàn cục là $_FILES. Biến này là một mảng mảng liên hợp và giữ tất cả thông tin liên quan đến file được tải lên. Vì vậy, nếu giá trị gán cho thuộc tính name của input trong form upload là file, khi đó PHP có thể tạo 5 biến sau:

 • $_FILES['file']['tmp_name'] − File đã upload trong thư mục tạm thời trên Web Server.
 • $_FILES['file']['name'] − Tên thực sự của file đã upload.
 • $_FILES['file']['size'] − Kích thước tính theo byte của file đã upload.
 • $_FILES['file']['type'] − Kiểu MIME của file đã upload.
 • $_FILES['file']['error'] − Mã hóa lỗi liên quan đến file tải lên này.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ cho phép tải các hình ảnh và trả về kết quả ở dạng thông tin file đã được tải lên.

<?php  if(isset($_FILES['image'])){   $errors= array();   $file_name = $_FILES['image']['name'];   $file_size = $_FILES['image']['size'];   $file_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];   $file_type = $_FILES['image']['type'];   $file_ext=strtolower(end(explode('.',$_FILES['image']['name'])));      $expensions= array("jpeg","jpg","png");      if(in_array($file_ext,$expensions)=== false){     $errors[]="Định dạng không được hỗ trợ, hãy chọn ảnh JPEG hoặc PNG.";   }      if($file_size > 2097152) {     $errors[]='File phải có dung lượng tối thiểu 2 MB';   }      if(empty($errors)==true) {     move_uploaded_file($file_tmp,"images/".$file_name);     echo "Thành công!";   }else{     print_r($errors);   }  }?><html>  <body>      <form action = "" method = "POST" enctype = "multipart/form-data">     <input type = "file" name = "image" />     <input type = "submit"/>			     <ul>      <li>Sent file: <?php echo $_FILES['image']['name']; ?>      <li>File size: <?php echo $_FILES['image']['size']; ?>      <li>File type: <?php echo $_FILES['image']['type'] ?>     </ul>			   </form>     </body></html>

Theo tutorialspoint

Bài trước: Gửi Email sử dụng PHP

Bài tiếp: Chuẩn viết code trong PHP
Các tìm kiếm liên quan tới Upload File trong PHP :

1. PHP File Upload - W3Schools

 • Tác giả: www.w3schools.com

 • Ngày đăng: 26/1/2022

 • Lượt xem: 72254

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 48637 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: PHP script explained: $target_dir = "uploads/" - specifies the directory where the file is going to be placed. $target_file specifies the path of the file to be uploaded. $uploadOk=1 is not used yet …

2. Upload File trong PHP | 297 bài hướng dẫn PHP hay nhất

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 7/2/2022

 • Lượt xem: 95680

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 5987 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Tiến trình upload một file theo các bước sau: Người dùng mở trang chứa một HTML form là một text file, một nút browse và một nút submit. Người dùng nhấn nút browse và chọn một file để

3. Upload File trong PHP - QuanTriMang.com

 • Tác giả: quantrimang.com

 • Ngày đăng: 29/4/2022

 • Lượt xem: 49637

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 80953 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 26/07/2018 · Tiến trình upload một file theo các bước sau: Người dùng mở trang chứa một HTML form là một text file, một nút browse và một nút submit. Người dùng nhấn nút browse và chọn …

4. Upload file trong PHP

 • Tác giả: xuanthulab.net

 • Ngày đăng: 23/6/2022

 • Lượt xem: 56380

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 36011 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

5. Upload File trong PHP - Học PHP

 • Tác giả: hocphp.net

 • Ngày đăng: 7/1/2022

 • Lượt xem: 79719

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 99559 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: 29/04/2021 · Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script. Thông tin trong trang phpinfo.php mô tả thư mục tạm thời mà …

6. [PHP] - Bài 13: Upload file trong PHP - Góc làm web

 • Tác giả: goclamweb.com

 • Ngày đăng: 23/7/2022

 • Lượt xem: 5310

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 84894 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Để upload file, chúng ta sẽ dùng hàm move_uploaded_file($ten_file, $dia_chi_luu_file). $ten_file: tên ‘tmp_name’ của file được tải tạm lên server. $dia_chi_luu_file: nơi lưu trữ file upload mà …

7. Upload file trong PHP

 • Tác giả: toidicode.com

 • Ngày đăng: 10/5/2022

 • Lượt xem: 65850

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 10601 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 19/02/2017 · Bài 18: Upload file trong PHP 1, Chuẩn bị.. Trong đó chú ý: Để có thể gửi được dữ liệu dạng file lên trên server thì bạn cần phải sử dụng phương thức... 2, Lý thuyết.. 3, Thực …

8. Tạo chức năng upload file với PHP và MySQL

 • Tác giả: www.thuthuatweb.net

 • Ngày đăng: 7/2/2022

 • Lượt xem: 44029

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 16985 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 20/07/2017 · Đầu tiên, các bạn tạo các file và folder theo cấu trúc sau : folder uploads : là nơi mà các file được tải sẽ nằm tại đây. config.php : file cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. delete.php :

9. Các hàm xử lý file và upload file trong PHP

 • Tác giả: viblo.asia

 • Ngày đăng: 7/5/2022

 • Lượt xem: 54761

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 43204 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Để có thể upload được file chúng ta cần có input field với type="file" và trên form upload chúng ta cần chỉ định thuộc tính enctype="multipart/form-data"

10. Hàm move_uploaded_file() trong PHP

 • Tác giả: webcoban.vn

 • Ngày đăng: 17/8/2022

 • Lượt xem: 95358

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 50998 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Các hàm dùng để làm việc với tập tin Hàm move_uploaded_file () trong PHP, Hàm move_uploaded_file () trong PHP, - Hàm move_uploaded_file () dùng để di chuyển tập tin được …